Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING SOWEDO

Wij zijn ons ervan bewust dat jij je vertrouwen stelt in ons en dat je wilt dat er goed en integer met jouw gegevens wordt omgegaan. In dit privacybeleid vind je informatie over hoe SOWEDO omgaat met de (persoons)gegevens die je bij SOWEDO achterlaat.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en op alle websites van bedrijven en handelsnamen van SOWEDO. Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen groepsmaatschappijen van SOWEDO. Onder SOWEDO vallen de volgende bedrijven of handelsnamen:

 • SOWEDO.
 • M+ Marketing Informatics B.V.;
 • I-Company B.V.;
 • I-Company Business Solutions B.V.;

SOWEDO levert softwareoplossingen middels hardcode en no-code development aan klanten in diverse sectoren. Tevens houden wij ons bezig met procesautomatisering middels RPA en Marketing Life Cycle. We respecteren de privacy van alle gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die we ontvangen vertrouwelijk wordt behandeld.

Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die personen voor wie het passend is om de informatie te verwerken. Dit doen wij door het treffen van technische, beveiligings- en organisatorische maatregelen.

Indien je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over hoe SOWEDO omgaat met jouw persoonsgegevens, indien je gebruik wilt maken van jouw rechten onder de AVG (deze staan hieronder beschreven), of wanneer je een klacht wilt indienen over het gebruik van jouw persoonlijke gegevens kan je een e-mail sturen naar dpo@sowedo.com

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
SOWEDO kan worden aangemerkt als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de bij SOWEDO aangesloten medewerkers in de zin van de Wbp en AVG.

Welke persoonsgegevens verwerkt SOWEDO?
De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, legitimatiebewijs, pasfoto, BSN, IBAN;
 • CV
 • Persoonsgegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van medewerkers met betrekking tot gezondheid en welzijn;
 • Gegevens werknemersverzekeringen;
 • Overige wettelijk verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld Belastingwet, Identificatiewet, Wet Verbetering Poortwachter etc.).

Je kunt voorkomen dat cookies automatisch worden geplaatst of dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd door de instellingen in je browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen vind je op de website van de browser die je gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij een bezoek aan de website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de website niet goed werken.

Doeleinden
Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Aanstelling als werknemer registreren;
 • Afhandelen van door jou gevraagde gegevens;
 • Om onze diensten te implementeren en te verbeteren;
 • Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;
 • Werving en selectie;
 • Voor het optimaal functioneren van onze medewerkers.

De persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de hierboven vermelde doeleinden en voor andere doeleinden zal jouw uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden.

Gebruik van onze diensten en oplossingen
SOWEDO kan voor opdrachtgevers optreden als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dat geval verwerken en/of bewerken wij persoonsgegevens alleen in het kader van een opdracht. Wij leggen dan de afwegingen rond de verwerking van persoonsgegevens vast in een verwerkersovereenkomst tussen de opdrachtgever en ons. Voor het overige worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe op grond van specifieke wetgeving verplicht zijn.

SOWEDO zorgt - samen met eventuele verwerkers - voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Zo zorgen wij ervoor dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe uit hoofde van de functie of taak bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op basis van een wettelijke grondslag.

SOWEDO zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen binnen Europa worden verwerkt of beheerd en niet buiten Europa.

Procedures
De risico's zijn vastgelegd in onze procedures en processen, die geborgd zijn op basis van ISO9001 en ISO27001 normen. Deze standaarden worden jaarlijks getoetst door middel van zowel interne als externe audits. Certificaten en rapporten daarvan liggen op verzoek ter inzage.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden. De bewaartermijn van persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Uitzondering hierop is de bewaartermijn van persoonsgegevens van sollicitanten. Deze zullen, met toestemming van de sollicitant, tot maximaal 1 jaar bewaard worden.

Nadat jouw persoonsgegevens niet meer nodig zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken of verzoeken te beantwoorden.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SOWEDO of die van een derde partij.

Derden
De informatie zal niet worden gedeeld met derden. SOWEDO verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dit is toegestaan en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden indien wij daartoe op grond van specifieke wetgeving verplicht zijn. 

Wijzigingen
SOWEDO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Wij raden je dan ook aan om deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen. De datum van de laatste wijzigingen vind je onderaan deze pagina.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
Wij bieden je altijd de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Als jij jouw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Soms zijn er wettelijke of technische beperkingen voor het verwijderen van persoonsgegevens (bijvoorbeeld op grond van de Archiefwet). Indien van toepassing kan je ook verzoeken jouw persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven organisatie (recht op dataportabiliteit).

SOWEDO.
Tankval 34
2408 ZC Alphen aan den Rijn

0172-748328
dpo@sowedo.com

Alphen aan den Rijn, 13 maart 2023